Allianz Motto Hareket

Allianz Motto Hareket

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Allianz Türkiye

Uygulamanın Özeti

Allianz Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk programı “Allianz Motto Hareket”, 7-12 yaş çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Program; Allianz Türkiye’nin önderliğinde ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Koruncuk Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Sosyal İnovasyon Merkezi, Gazi Üniversitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Proje Koordinatörlüğü ile çalışanlar, acenteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
Program sporun çocuklara hareket bilgisi, becerisi ve tutumu geliştirme yanında, öz güven kazandırma, bağ kurmalarını sağlama, etkin katılım özelliklerini geliştirme ve karakter gelişimlerini destekleme gibi son derece özgün yapısını temel almaktadır.
Okullarda verilen beden eğitimi derslerini destekleyen ve çocukların katılım sporu ile bağ kurmasını sağlayacak yapıda tasarlanan program; 16 haftalık sınıf dışı ve olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak, 16 haftalık da sınıf içi etkinlikler ile 80’er dakikalık içerikler olacak şekilde hazırlanmıştır.
Sınıf dışı etkinliklerde; Temel Hareket Becerileri, Çocuk Atletizmi, Cimnastik, Korfbol, Bocce vb. yer alırken, sınıf içi çalışmalar ile de çocukların spor ve hareket konusunda bilgi ve becer-ilerinin arttırılması, sağlıklı beslenme, vücudu doğru kullanma, sporda ilk yardım, empati, özgüven, spor kültürü gibi konulara yer verilmiştir.
Programda ayrıca senede iki kere halka açık yapılan şenliklerle de spor ve hareket farkındalığı yaratılmaktadır.
8 Ağustos 2018 tarihinde pilot uygulama ile başlayan ve 2019 yılı itibariyle de yaygın uygula-maya geçen programın toplam 8 yıl sürmesi hedeflenmektedir. İki yılda şenliklerde birlikte 2375 çocuğun hayatına dokunan Allianz Motto Hareket programı COVİD-19 pandemisi sebe-biyle 2020 yılında dijital platformlarda da uygulanmaya başlamıştır. 2025 yılı sonrasında açık kaynak olarak paylaşılacak programın, okullarda ve dileyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları tarafından faydalanabilecekleri referans program olması planlanmaktadır.

Uygulamanın Ana Amacı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Oysa araştırmalar, Türkiye’de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4`ünün düzenli bir egzersiz yapmadığını gösteriyor. Spor; hareket bilgisi, becerisi ve tutumu geliştirmenin yanında çocuklara öz güven kazandırmada, bağ kurmalarını sağlamada, etkin katılım özelliklerini geliştirmede ve karakter gelişimlerini desteklemede son derece özgün bir araç. Spor etkinlikleri içinde geliştirilen bu özelliklerin güçlü bir şekilde yaşama aktarımı da
mümkün oluyor. Bu gerçeklerden hareketle, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz titiz bir çalışmayla hazırladığımız Allianz Motto Hareket, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlık-lı büyümelerine ve sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Uygulamanın Hedefi

• Çocuklarımıza hareket becerisi kazandırmak, spor ve hareket alanlarında farkındalıkla-rını artırmak.
• Yaşamları boyunca kullanabilecekleri; karakter gelişimi, bağ kurabilme, aktif katılım ve özgüven becerilerini kazandırmak
• Hazırlanan içeriklerle; akademik, sosyal ve duygusal özelliklerinin gelişimini sağlamak.
• Böylelikle gelecek nesillerde spor ve hareket konusunda kültürel bir dönüşüm yaratmak hedefleniyor.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

• Program çok paydaşlı yapıda tasarlandı. Tasarım aşamasında ihtiyaç sahipleri, MEB, STK’lar ve çocuklarla beklentiler ve ihtiyaçlar hakkında görüşüldü. Düzenlenen çalıştayda; akademisyenler, MEB temsilcileri, STK yöneticileri -uygulayıcıları, gönüllüler, çalışanlar, acentelerin katılımıyla olgunlaştırılan programın 8 senelik yol haritası çıkarıldı.
• Programın ilk senesinde, çocuklardan ve gönüllülerden haftalık geri bildirim alındı ve program revize edilip tüm paydaşlar için idealize edildi.
2019 yılında;
• 16 haftalık program, 19 ilde, 21 etkinlik noktasında 1.753 çocuğa uygulandı.
• Etkinlik noktalarına 60 ayrı eğitim malzemesi, her çocuğa tişört, şapka sweatshirt gönderildi.
• İstanbul Sokak şenliğine 416 çocuk, İzmir STK şenliğine 206 çocuk katılım gösterdi. Şenliklerle birlikte toplam 2375 çocuğa ulaşıldı.
• Etkinlik gönüllülüğü için 103 gönüllünün katıldığı 2 tam günlük 4 eğitim düzenlendi.
• Pandemi döneminde ilk aşamada çocukların evlerde uygulayabileceği etkinlikleri içeren oyun kartları hazırlandı, sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Bu oyun kartları sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor , EÇEV haftaiçi programlarında çocuklar tarafından uygulanıyor.
• Pandemi döneminde uzaktan eğitim programı hazırlandı. Allianz Motto Hareket etkinlikleri gönüllüler aracılığıyla EÇEV ve TEGV’in dijital platformlarında verilmeye başlandı. Buna yönelik içerik geliştirildi ve gönüllü eğitimleri düzenlendi.
• TEGV’in dijital ortamlara giremeyen çocuklar için hazırladığı dergi içerisinde de Allianz Motto Hareket, oyun kartları ile yer alındı. Ayrıca dergilerle birlikte çocuklara Allianz Motto Hareket maskesi gönderildi.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

• Çocukların programa genel katılımı %73 ve memnuniyet ortalamasının %70’in üzerinde olduğu görüldü. Çocuklar programın eğlenceli olduğunu, etkinlikleri sabırsızlıkla beklediklerini, eğitim malzemelerin oyunlar için yeterli olduğunu, pro-gramı arkadaşlarına da tavsiye edebileceklerini ve benzeri programlara gelecekte de katılmak istediklerini belirttiler.
• Veliler, çocuklarının programa katılımdan genel olarak mutlu olduklarını ve yüksek motivasyonla etkinliklere katıldıklarını belirttiler. Çocukların “Temel Hareket Becerileri” gelişimlerinde anlamlı yükselme olduğunu görüldü. Çocuklardan ve velilerden edinilen bilgiler ile çocukların programda deneyimledikleri fiziksel etkinlikler ve oyunlar yanında araştırma, yeni meraklar edinme, çevresindekilerle paylaşıma gitme gibi kazanımları program dışındaki yaşamlarına aktardıkları belirlendi.
• Çocuk, veli, gönüllüler ve yöneticilerden sağlanan veriler, programın çocuk memnuniyeti, hedeflenen öğrenme amaçları ve öğrenilenlerin yaşama aktarımı boyutlarında genel olarak etkili olduğunu, aynı zamanda gönüllülerin yaşadıkları eğitmenlik den-eyimi ile kendi gelişimleri açısından da önemli kazanımlar elde ettiklerini göstermektedir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

• Program uygulaması farklı noktalarda ve sahalarda yapıldığı için uygulama süresinde bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Bunun için 8 haftalık yeni bir içerik üretilmiş ve yaz etkin-liklerinde kısa süre uygulamak isteyen noktalarla paylaşılmıştır.
• Eğitim materyallerinin çok sayıda ve korfboll, bocce gibi spesifik alanlarda olması sebebi ile etkinlik hazırlığında ve materyal seçiminde zorlanan gönüllüler için fotoğra-flı malzeme listeleri geliştirilmiştir. Yine gönüllüler için; danışman eşliğinde uygun ısınma kartları hazırlanmış ve etkinlik noktaları ile paylaşılmıştır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

• Allianz Motto Hareket programının lansmanı geniş katılımlı bir basın toplantısı ile yapılmış, ardından gerek İstanbul’da gerekse İzmir’de düzenlenen şenliklere de basın mensupları çocukları ile birlikte davet edilerek programın bir parçası olmaları ve duy-gusal bağ kurmaları hedeflenmiştir. Programın gelişim aşamaları ile ilgili olarak da düzenli olarak iletişim çalışmaları yapılmaktadır.
• Gönüllüğü teşvik etmek ve duygusal bağı artırmak amacıyla iç iletişim faaliyetlerine de ayrıca özel önem verilmiş, tüm iletişim çalışmaları video ve görsellerle desteklenmiştir.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

  • Adres :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :