Anadolu Bursiyerleri Programı

Anadolu Bursiyerleri Programı

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Koç Üniversitesi

Uygulamanın Özeti

Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında hak ettiği eğitim imkanları ile buluşturuyor.

İlk yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün 500’e ulaştı. 220’den fazla bağışçı kurum ve 1000’e yakın şahsi bağışçının destekleriyle her geçen yıl büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı, geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirerek üniversite-sanayi ve yüksek öğrenim-orta öğrenim işbirliklerini yeni bir boyuta taşıdı.

Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerleştirme sınavında en üst yüzde birlik dilim içinde olduğu halde burs hakkı elde demeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı, bugün diğer yüksek öğrenim kurumlarında da benzer uygulamaların başlamasına öncülük etti. Üniversiteler tarafından verilen bursların dağıtılmasında yenilikçi bir mekanizma sunan Program alanında bir ilke imza attı.

Anadolu Bursiyerleri Programı, 2015 yılında dünyanın en saygın eğitim birliklerinden biri olan The Council for Advancement and Support of Education (CASE) tarafından Altın Ödül alırken, aynı yıl Koç Topluluğu’nun “En Başarılı Koçlular” ödülüne de layık görüldü.

Uygulamanın Ana Amacı

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın amacı, Koç Üniversitesi’ne tam burslu yerleşemeyen, ancak üniversite giriş sınavında üstün başarı göstererek (en üst %1) ülkemizin en iyi eğitim kurumlarının çeşitli bölümlerine burssuz yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, Koç Üniversitesi’nde tam burslu eğitim görme imkanı sağlayarak, nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği sunmaktır.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak Koç Üniveresitesi’nden mezun olan öğrencilerin, nitelikli eğitime erişim için hayırseverliğin önemini bizzat deneyimlemiş bursiyerler olarak topluma fayda sağlayan ve gelecekte başka öğrencilere de aynı imkanları sunmayı amaçlayan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Uygulamanın Hedefi

- Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerindeki genç yeteneklere kaliteli eğitime erişim fırsatı sunarak ülke potansiyelinin yüksek seviyelere erişmesine katkıda bulunmak
• - Düşük gelirli ailelerden gelen başarılı ve yetenekli öğrencilerin kaliteli eğitime erişimlerini sağlamak
• - Bağışçılık ve hayırseverlik kültürünün önemi hakkında toplum içinde farkındalık yaratmak, eğitimde fırsat eşitliği konusuna ve önemine dikkat çekmek
• - Sadece sınava dayalı öğrenci yerleştirme sistemine alternatif olarak sınavın yanı sıra üniversite adaylarının çok yönlü değerlendirildiği bir mekanizma sunmak
• - Eğitimde bağışçılığın sınırlarını başarılı ortaklıklar kurarak genişletmek ve bu bağlamda diğer eğitim kuruluşlarına ve kurumlara örnek model olmak

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

- Yurtiçinde ve yurtdışında potansiyel bağışçıların belirlenerek ziyaret edilmesi ve program hakkında bilgilendirilmesi
- Mevcut bağışçılarla ilşkilerin geliştirilerek programa katkılarınının devamlılığının sağlanması
- Koç Üniversitesi Mezunları’nın programın misyonuna dahil edilerek, programa katkılarının artması için çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenmesi
- Ülkemizin tüm illerinde programın tanıtımının yapılarak aday bursiyerlere ulaşılması
- Bursiyerlerin belirenmesi için çok kapsamlı bir değerlendirme mekanizması uygulanması (Başvuru formu, kompozisyon, sosyal faaliyetler, gelir durumu, mal varlığı, referans mektupları, mülakatlar vs.)

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Destek veren kuruluş ve şahısları Koç Üniversitesi ile ortak bir toplumsal paydada buluşturan Anadolu Bursiyerleri Programı, üniversite ve sanayi arasındaki diyaloğun artmasına katkıda bulunmakta, çeşitli alanlarda yeni işbirliklerinin oluşmasına imkan sağlamaktadır.
Yerel bağışçıların belirlenmesinde Sanayi Odaları ve yerel iş topluluklarının desteğine başvurulmakta ve yerel buluşmalar düzenlenmektedir.
Her kurum bağışçısı olduğu bursiyer ile eğitim hayatı süresince yakın temasını sürdürmekte, bursiyerlerin gelişimini takip ederek, onların topluma yarar sağlayacak bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.
Koç Üniversitesi çalışanları ve mezunları da programın toplumsal misyonuna dahil olmakta, bireysel bağışlardan oluşan kitlesel fonlama yöntemi ile 18 öğrenciyi Anadolu Bursiyeri olarak okutmaktadır. Bu bağlamda
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği programın en önemli paydaşları arasındadır.
Bursiyerlerin belirlenmesinde orta öğrenim kurumları ile yakın ilişki içinde olunması önem taşımaktadır. Özellikle rehber öğretmenler, branş öğretmenleri ve okul müdürleri aday bursiyerlerin programa yönlendirilmesi ve ilgi alanları doğrultusunda tercihler yapmalarında kritik rol oynamaktadır. Üniversitemiz sürdürdüğü temaslar, gerçekleştirdiği etkinlikler ve yaptığı ziyaretlerle liselerle olan temasını güncel ve canlı tutmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

2011 yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün 500’e ulaştı, 220’den fazla kurum ve 1000’e yakın şahsi destekçi programımızın bağışçıları arasında yer alıyor.

Programımız her yıl önemli çapta büyüme gösterirken, programa duyulan ilgi de aynı oranda artış kaydediyor. 2018 yılında ülkemizin tüm illerinden toplam 4200 başvuru alan program, bugüne kadar toplam 70 mezun verdi.

Mezunlarımızın çoğu kariyerlerine ülkemizin önde gelen uluslararası ve ulusal firmalarında başlarken, bazıları ise dünyanın en iyi üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam ediyorlar.
Bursiyerlerimiz başarılarıyla geldikleri illerde de birer rol model olmaya devam ediyorlar. Programımızın toplumsal faydasının yaşayan birer örneği olarak ailelerine ve çevrelerine eğitimde fırsat eşitliğinin ne denli büyük önem taşıdığını vurguluyorlar.

Bugün Anadolu Bursiyerleri Programı ülkemizin dört bir köşesinde bilinirliği olan, kurumların öncelikli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve mezun verdiği bursiyerler tarafından da bağış alan bir oluşum haline gelmiştir.

Programın Ölçülebilir Çıktıları:
Bursiyer Sayısı: 2011’de 14; 2018’de 500
Bağışçı Kurum Sayısı: 2011’de 6; 2018’de 220+
Mezunlar tarafından Desteklenen Bursiyer Sayısı: 2011’de 0; 2013’te 1; 2018’de 18
Geliştirilen Kaynaklar: 2011’de 3.5 Milyon TL; 2018’de 150 Milyon TL
Yıllık Başvuru Sayısı: 2011’de 53; 2018’de 4200
Ulaşılan Lise Sayısı: 2011’de 125; 2018’de 400
Bursiyerlerin Eğitimlerini Tamamlam Oranı: %99

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

- Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanan öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik programlar geliştirilmesi ve mevcut uygulamalarımızın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Örnek: Mentorluk, Danışmanlık, Tutoring vs. Program geliştikçe bu uygulamalara üniversitemizin mevcut yapısına entegre edilmiştir.
- Bağışçılarımızla kurulan ilişkiler özel takip gerektirmekte, özel etkinlikler ve iletişim çalışmaları bu ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Zaman içinde uygulamaya alınan Bağışçı Buluşmaları, Bağışçı Bültenleri ve Teşekkür Gecesi bu etkinliklerden bazılarıdır.
- Bireysel bağışçıların takibi düzenli bir veritabanı gerektirmektedir. Zaman içinde gerekli yazılımlar temin edilmiş, veritabanı takibi kurumsal bir sisteme alınmıştır.
- Programa yapılan başvurular için kurgulanan başvuru süreci her yıl adaylardan alınan geri bildirimlerle yeniden gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir.
- Sosyal medya genç kitle tarafından yaygınca kullanıldığından programın iletişiminde sosyal medyaya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Kitapçık: https://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/sites/anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/files/pdf/ABP_2018_.pdf

Broşür:
https://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/sites/anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/files/brosurler/ABP_grafikli%20brosur_TR_2018_web.pdf

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :