COVID-19 İle Mücadeleye Katkı Kampanyası

COVID-19 İle Mücadeleye Katkı Kampanyası

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

Abdi İbrahim

Uygulamanın Özeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren toplum sağlığı ve insanlık için çalışan bir şirket olarak sorumluluk almaktan kaçın-madık. Öncelikle tüm tedavi alanlarında hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz olarak sağ-lamak adına tesislerimizde üretime ara vermeden devam ettik. Sürecin başından beri üretim gücümüzü ve bilgi birikimimizi pandemi ile mücadelede seferber etmek üzere araştırmaları-mızı sürdürdük.

Dünyadaki araştırmaların ve yapılan klinik çalışmaların akabinde Sağlık Bakanlığımızın COVID-19’un tedavi protokolüne birincil tedavi olarak dahil ettiği klorokin fosfat etken maddeli ilacın ülkemizde üretilmei için harekete geçerek, hammaddesini Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda temin ettik ve ilacın üretimini gerçekleştirdik. Ürettiğimiz 1.6 milyon tableti Sağlık Bakanlığımıza bağışladık. Yılsonuna kadar da ihtiyaca göre gereken miktarda bağışı Bakanlığımıza vereceğiz.

Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki mücadeleye de katkı sağlamak amacıyla, oradaki şirket-lerimiz aracılığıyla Kazakistan ve Cezayir’e aynı ürünümüzden 250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında bulunduk.

Uygulamanın Ana Amacı

Pandeminin ilanıyla birlikte, Abdi İbrahim olarak, tüm dikkatimizle temel misyonumuza yani iyileştirmeye odakladık. Şirketimiz bünyesindeki medikal ekipler, Ar-Ge, ruhsatlandırma, iş geliş-tirme ve pek çok farklı departmandan temsilcilerin yer aldığı çevik çalışma grupları oluşturduk. Bu gruplarla dünyaca onaylanan tedavileri ülkemize getirmek konusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetleri planladık, yeni tedavileri araştırdık. Temel amacımız sektör lideri olan şirketimizin bilgi birikimi ve yüksek teknolojili üretim gücünü Covid-19 ile mücadelede seferber etmek oldu.

Uygulamanın Hedefi

Bu pandemide halkımızın tedavisi için gerekli olan ilaçların tedariği ve üretiminin sağlanmasını ve mümkün olan en yüksek miktarda Sağlık Bakanlığı’na bağışlanmasını hedefledik.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Pandeminin yarattığı endişe ve kaos ortamında, tüm dünyada farklı tedavi seçenekleri konuşulu-yordu ve tedavi anlamında bir bilinmezlik hakimdi. Tüm bu karmaşanın ortasında, asli sorumluluğu “iyileştirmek” olan bir şirket olarak sorumluluk aldık ve Bakanlığımızca tedavi protokolüne alınan tedaviyi halkımıza ulaştırmak için bu seferberliği hayata geçirdik.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler ise şu şekilde gerçekleşti;

• Şirket bünyesindeki farklı ekiplerle çalışma gruplarının oluşturularak dünyaca yapılan klinik araştırmaların ve makalelerin takibi.
• Onaylanan tedaviler için hammade araştırılması yapılması.
• Portfoyde bulunan ürüne ilişkin hammaddenin olağanüstü koşullarda Hindistan’dan 134 kg ve Çin’den de 50 kg olmak üzere tedariğinin sağlanması.
• Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları ile yürü-tülen sürecin ardından tedarik sürecinin tamamlanması.
• Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde uygun üretim koşullarının sağlanması ve partiler halinde toplamda 1.6 milyon adet klorokin fosfat etken maddeli ilacın üretiminin gerçekleştiril-mesi.
• T.C. Sağlık Bakanlığına bağışlanması.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Süreç boyunca yürütülen faaliyetler pandemi sırasında halkımızın ve Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda belirlendi. Proje başından sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yürütüldü.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Abdi İbrahim yönetimi liderliğinde pek çok farklı ekip tarafından yürütülen zorlu süreç sonucun-da ilgili ilacın üretimi başarıyla sağlanmış ve hastalarda kullanılması üzere Sağlık Bakanlığımı-za bağışlanmıştır.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen kampanyadan ticari bir beklenti olmamakla birlikte böyle bir öl-çümleme de yapılmamıştır.

Medikal, Ruhsatlandırma, Ar-Ge, Satın alma ve Tedarik, Üretim, Uluslararası Pazarlar, Ku-rumsal İletişim gibi pek çok farklı birimden toplamda 200’ün üzerinde çalışan bu projede aktif rol almıştır.

Yürütülen proje süreci, pek çok ekibin bir arada çalışarak sonuca ulaşmak adına büyük efor harcaması sebebiyle ilgili ekiplere çevik ve multidisipliner bir çalışma deneyimi sunmuş ve bu alanlarda gelişim sağlamalarına imkan yaratmıştır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Abdi İbrahim tedarik yönetimi açısından hem farkındalık hem de öğrenim dolu bir süreç oldu. Kritik tedarik kalemlerimizle ilgili risk analizlerimizin ne kadar isabetli olduğunu, daha evvelden almış olduğumuz tedbirlerin böyle bir kriz anında ne denli önemli olduğunu bu süreç çok daha iyi anlamamızı sağladı.

Covid sonrası dönem için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sürecin uzaması ya da tekrarlamasıyla ilgili tüm riskleri değerlendiriyor, süreçlerimizi bu yönde gözden geçiriyoruz. Ülkelerde devam eden sokağa çıkma yasakları, hammadde tedariğinde yaşanan gecikmelerle ilgili tedarik kaynak-larımızı Avrupa, Hindistan, Çin dışında küresel anlamda genişletme kararı aldık, yardımcı mal-zemelerde ise yerel tedariği artırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Minimum stok sevi-yelerinin tekrar gözden geçirilmesi, kritik ürünlerde tek kaynaktan yapılan alımların kaynakları-nın artırılması, sigorta kapsamlarının salgın hastalıkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi de gelecek dönemde gündemimizdeki konular olacak.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Destek kampanyası süresince yapılan medya iletişim faaliyetleri sonucunda yazılı basın, TV ve internet haberleri olmak üzere 650’nin üzerinde basın yansıması ve bu yansımalarla 10 milyon erişim elde ettik.
Sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz kampanya filmi iletişimi ile 30 milyonun üzerinde bir erişim sayısına ulaştık.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :