İlk Fırsat

İlk Fırsat

*Proje ülke çapında uygulanmaktadır.

Uygulama Yürütücüsü

ESAS SOSYAL

Uygulamanın Özeti

2015`te kurulan Esas Sosyal, ‘Gençlik ve İstihdam’ alanında sosyal yatırımlarını yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve desteklemeyi amaçlıyor. İlk Fırsat, Esas Sosyal`in ilk sosyal yatırım projesidir.
TÜİK verilerine göre, Ocak 2017`de Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı %30`un üzerinde gerçekleşti. Esas Sosyal’in bu alanda yaptığı araştırma sonuçlarına göre, yatırım yapılmış iş arayan diplomalı gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra karşılaştıkları en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülüyor. Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalıyor ve ortalama 13 ay işsiz kalıyorlar.
Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat programı, üniversiteden yeni mezun olmuş iş arayan gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) bir yıl boyunca çalışarak deneyim kazanmalarını destekliyor. Esas Sosyal tarafından desteklenen STK’larda çalışan gençler 12 ay tam zamanlı çalışıp, ayrıca program kapsamında farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ve 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmış olan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden de yararlanıyorlar.

Uygulamanın Ana Amacı

Anadolu devlet üniversitelerinden mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde destek olmak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak ana amaçtır.

Uygulamanın Hedefi

Yeni mezunların okulda işe geçiş sürecinde eğitimler ile desteklenmesi
Gençlerin toplumsal farkındalıklarının artması

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Gençler Esas Sosyal’in desteği (STKlara hibe vererek) ile tam zamanlı 12 ay boyunca sivil toplum kuruluşlarında ‘gerçek iş’lerde çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşları genelde az kişi ile çok fazla iş yapmaya çalışıyor. Yeni mezunların ilk işlerini sivil toplumda deneyimlemesi farkındalıklarını arttırıyor.
Böylece gençlere ilk fırsat, sivil topluma ise genç desteği sağlanıyor.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Programda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde çalışılmakta. Bugüne kadar 21 STK ile iş birliği yapıldı.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Programın ilk iki yılında 35 genç için 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam yarattık, 14 farklı STK’da.
İlk yıl 15 katılımcı vardı. Programı tamamlayan tüm katılımcılar program sonunda hepsi yeni işlerine geçiş yaptı.
Hedef kitlimiz olan gençler arasında farkındalık artarken, kurumlardaki yöneticiler artık işe alımlarda üniversite ekibine bakmadan adaylara fırsat tanımaya başladıklarını paylaştılar.
Program kapsamında katılımcılar ve yöneticilerle yılda 3 kere, mentorlar ile 2 kere izleme değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Program kapsamında katılımcıların özgüvenin ve istihdam edilebilirlikleri arttığı görülmektedir

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

• Okuldan işe geçiş alanında özelikle yeni üniversite mezunları için çok az kamu , özel ve sivil toplum çalışmaların olmaması bu alanda büyük bir boşluk olduğunu gördük
• Bu boşluğu doldurmak için sadece iş deneyimi kazandırmak yetmiyor, bununla beraber eğitim, mentorluk ve network geliştirme faaliyetlerinin de beraberinde olmasını gördük (bakınız İlk Fırsat Akademisi)
• Bu alanda etkili olmak için sadece gençlere destek vermek yetmiyor- özel sektör/işverenlerde fırsat eşitsizlik konusunda farkındalık da yaratmak lazım, onların işe alım süreçlerini daha adil olması için çalışmalar yapmak lazım
• Aileler gençlerin gelişimi ve hayat kararlarını çok etkiliyorlar, bu konuda da farkındalık çalışmalar yapılması gerekiyor
• Okuldan işe geçiş desteği mezun olduktan sonra yapmak yeterli değil—daha erken yaşlarda ve okul evresinde staj, eğitim, mentorluk gibi destek faaliyetleri de gerekiyor
• İngilizce dil eksikliği büyük bir eksiklik ve bunu gidermek kurs vb. ile pek mümkün olmuyor mezun olduktan sonra—daha erken ve kapsamlı çalışmalar lazım
• İŞKUR’un gençleri destekleyecek ve işverenleri teşvik edecek programlar geliştiriyorlar ancak daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için işverenler ve STK’larla daha yakın çalışmalar içinde olması faydalı olacaktır
• STK’ların iş gücü ihtiyacı önemli bir konu, onların işe alımlarını ve insan kaynakları süreçlerini geliştirmek için ek çalışmalar yapmak gerekiyor
• Gençlerin soft skills‘leri geliştirmek için okul ve okul dışı faaliyetler yetersiz. 21ci yüz yıl beceriler kapsamında olan sunum teknikleri, sorun çözme, ilişki yönetme, stres yönetme konusunda onları destekleyecek formel ve enformel çalışmaları /olanakları geliştirmek lazım
• Soft skills geliştirmesinde STK’larda daha önce gönüllük yapanlar daha gelişmiş oluyor (bunu aday başvuru ve mülakat sürecinde görüyoruz.)
• Bilinmeyen okullardan mezun olan gençler net biçimde fırsat eşitsizlikler yaşadığını açıkça söylüyorlar ve bunun önene geçmekte kendilerini çaresiz hissediyorlar
• Ortalama 13 ay işsiz kalan bu gençlerin psikolojik durumları, moralleri çok bozuluyor ve farklı problemlere yol açıyorlar
• İşverenler bu yeni nesli ile etkili çalışma biçimleri yeteri kadar geliştirmemişler, özelikle STK’lar

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Marketing Türkiye, CNN Türk, Capital, Genç Capital, TÜRKONFED Biz, PERYÖN, Habertürk, Hürriyet vb. yazılı basında röportajlar gerçekleşmiştir. Ayrıca sosyal medya üzerinden duyurular ve sponsorluk gönderi çalışmaları yapılmıştır.

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :