Isı Geri Kazanım Projesi

Isı Geri Kazanım Projesi

Uygulama Yürütücüsü

İpragaz A.Ş.

Uygulamanın Özeti

Genel Vizyonumuz
Küresel ısınma, tüm ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ile yüzyılın en büyük tehditlerindendir. 57 yıldır var olan bir kurum olarak İpragaz’ın 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonu “dünyanın, toplumların ve işimizin sürdürülebilirliği için, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarına odaklanarak ve tüm paydaşlarımız için sorumluluk alarak, düşük karbonlaşmaya dönüşüm” olarak tanımlanmıştır.

“İpragaz 2030 Sürdürülebilirlik Gündemi” Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ekonomik refah, çevrenin sürdürülebilirliği ve sosyal etki yaratmaya odaklıdır ve 17 hedefini beş ana çalışma alanında gerçekleştirmeye yöneliktir:
- İş Yapış Şekillerimizde Sürdürülebilirlik
- Döngüsel Ekonomi
- Çalışanlarımızda Sürdürülebilirlik
- Kültürümüzde Sürdürülebilirlik
- İnovasyon Gündemi

Isı Geri Kazanım Projesi
Proje döngüsel ekonomi prensipleri ile tasarlanmıştır. Tesis içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan atık ısıyı geri kazanarak idari bina ve kullanım suyunun ısıtılmasına yönlendirilmiştir. Bu sayede hem LPG ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış hem de karbon ayak izi azaltılmıştır.

Teknik olarak:
Tesisimizin basınçlı hava ihtiyacı hava kompresörü kullanarak sağlanmaktadır. Vidalı tip olan bu hava kompresörleri basınçlı havayı üretme esnasında ısınmakta ve oluşan ısı vida grubu içerisinde yer alan yağ tarafından emilerek radyatör ve fandan oluşan yağ soğutma grubunda atmosfere atılmaktaydı. Yeniden tasarım ile atık ısı enerji eşanjör kullanılarak geri kazanılmış ve idari bina ve kullanım suyunun ısıtılması sağlanmıştır.

Uygulamanın Ana Amacı

Projenin amacı kaynakların atığa dönüşmeden yeniden kullanımını sağlamaktır.

Atık ısı geri kazanarak idari bina ve kullanım suyunun ısıtılmasına yönlendirilmiştir. Bu sayede hem LPG ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış hem de karbon ayak izi azaltılmıştır.

Böylelikle hem yaşadığımız yerel çevrede hem de paydaşlarımıza karşı operasyonlarımızdan kaynaklanan ayak izimizi azaltarak, çevrenin sürdürülebilirliğini ve sosyal etkimizi arttırmış bulunuyoruz.

Çözümün ana amacı İpragaz Sürdürülebilirlik Gündemi (ISG) 17 Hedefleri’ne şu alt başlıklarda katkıda bulunmaktır:
ISG5 – Karbon ayak izimizi azaltmak
ISG6 – Kapalı devre sistemler yaratmak
ISG7 – Tesislerimizde dolum/ton başına elektrik kullanımını azaltmak

Uygulamanın Hedefi

Projenin hedefleri, İpragaz’ın 2030 Sürdürülebilirlik Gündeminde tanımlanan “Operasyon Emisyonlarımızı 2025’e kadar dağıtılan enerji başına (kw) %25 azaltma” hedefi ile birebir uyumludur.
• LPG tüketiminden en az 2.552 kg/yıl tasarruf sağlanması
• Karbon salımında en az 7.508 kg CO2/yıl azalma sağlanması

İlerleyen zamanda proje kazanımlarının artması hedeflenmektedir.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya konulabilmesi için; sosyal ve açık bir iletişim ortamına, yetkin, tecrübeli, araştıran ve meraklı çalışanlara, delegasyon ve yetkilendirmenin etkin bir şekilde yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bilerek bunları sağlamak ve sürdürmek için çeşitli yaklaşımları uygulamaktayız.

İpragaz Sürdürülebilirlik Komitesi farklı iş birimlerimizden oluşan, her açıdan çeşitlilik gözetilerek oluşturulmuş bireylerden oluşmaktadır. Bu sayede farklı fikirlerin ve bakış açılarının gelişmesine fırsat tanınmaktadır.

Ötesinde bu proje ile tesislerimizde olan ekiplerle sürdürülebilirlik kültürümüzü yaygınlaştırma fırsatımız olmuştur. Kalite Takımımızın yenilikçi fikirleri ile aşağıdaki kazanımları elde ettik:
- Mevsimsel kazanımlar: Kışın soğutma için kullanılan sistemlerin yazın da sıcak su kullanımında kullanılabileceğini gördük.
- Atık ısı ile başlanılan bu projeyle diğer kapalı sistem fikirleri yarattık (örneğin boiler kazanı ile yeni bir projenin yaratılması).
- Ölçümleme gerekliliği: Ölçüm takip sıklığını 08:00-18:00 olarak değiştirerek, sağladığımız faydayı güncel ve sürekli takip etmeye başladık.
- Kapalı devreler yaratma bilinci ile sıcak su hattı ve kalorifer tesisatında izoleli PVC borularının kullanımına geçerek açık ortamlarda enerji kaybının nasıl iyileştirilebileceğine odaklandık.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

İlgili projemiz, hem İpragaz Sürdürülebilirlik Gündemi’nin iç ve dış paydaşlarımız için görünür olmasına destek vermiş hem de hedeflerimize (ekonomik, sosyal, çevresel) önemli katkılarda bulunmuştur.

Bu sonuçlar İpragaz Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nda detayları ve kazanımları ile paylaşılmıştır. http://www.ipragaz.com.tr/ekatalog/ipragaz-surdurulebilirlik-ilerleme-raporu/#book/23

Başarı kalite takımı çalışanları için, rotasyon programı ile kuruluş içi, rakip firma, tedarikçi veya diğer firma ziyaretleri ile kuruluş dışı karşılaştırma yapma imkânı sunulmuştur.

Projenin Ankara dolum tesisinde denenmesi ve uygulanması aşamalarında, tesis teknik çalışanlarına yönelik olarak uygulamalı bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmiştir.

Yerel paydaşlarımızla proje kazanımlarımızın paylaşılması planlanmıştır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

İlgili projemiz ile aşağıdaki kazanımlara sahip olduk:

Ekonomik ve çevresel:
- LPG tüketiminden en az 2.552 kg/yıl tasarruf sağlanması
- Karbon salımında en az 7508 kg CO2/yıl azalma sağlanması (Karbon ayak izindeki azalmalar, LPG ve elektrik tasarrufundan elde edilmiştir)
Kültürel kazanımlar:
- Çalışanlarımızın yüksek tasarruf kültüründen gelmelerinin yanı sıra, proje kapsamında iklim değişikliği ve karbon ayak izinin azaltılması bilincinin oluşturulması
Yapısal kazanımlar:
- Isı geri kazanımı projesi performansının uygunluğunun değerlendirmesini takiben İyileştirme Projesi Performans Raporu hazırlanmış ve Tesis İşletme-Risk Müdürü’ne raporlanmıştır.
- Başarı kalite takımının projesi, Tesis İşletme ve Risk Müdürü tarafından değerlendirilerek diğer tesislere yaygınlaştırılması kararı verilmiştir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Proje aşağıdaki konulardaki farkındalığımızı arttırmıştır:
• İyi bir planlama ve bunları hayata geçirirken uzun dönemli hedeflerimizin olması bizim için önemli bir itici güçtür.
• Sürdürülebilirlik bakış açısı, geleneksel iş yapış yöntemlerimizin beklenenden öte geliştirilmesini gerektirmektedir. Sadece ekonomik verimlilikler tarafından bakmak, yeterli değildir. Kaldı ki, çevresel ve sosyal bakış açımız olmadan, ekonomik verimliliklerimizi de ilerletmemizin bir sınırı var.
• En faydalı fikirler, bakış açılarımızı geliştirdiğimizde ve takım olarak çalıştığımızda ortaya çıkar.
• Hedefler ve bunları nasıl ölçtüğümüz, nasıl planladığımız ve uyguladığımız önemlidir.
• Tüm paydaşlarımız ile iç ve dış iletişimimiz yaptıklarımıza nihai değeri verendir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

9. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında düzenlenen Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde Sektör Ödülü

2018- KALDER “Yılın Başarılı Ekibi” Bronz Ödülü

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :