Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı

Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı

Uygulama Yürütücüsü

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Uygulamanın Özeti

İHKİB olarak ihracatta, yatırımda, istihdamda, katma değerde, moda ve markada öncü ve lider olmanın önce sorumlu işletme olmayı gerektirdiğinin bilinciyle; sektörümüzde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geliştirilmesi çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda Birlik olarak sektörümüze doğrudan nüfuz eden sosyal sorumluluk uygulamalarının yürütülmesinde rol almaktayız. Bu uygulamalar arasında güncel bir çalışma olarak Çorap İmalatçıları Kümesi’nde Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı uygulanmıştır. Program ile küme üyesi 12 firmanın sosyal uygunluk denetimlerinde uygunsuz görülen konularda iyileşme sağlanabilmesi ve İş Kanunu’nun uygulanabilirliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Uygulamanın Ana Amacı

Çocuk işçiliğinden düzenli istihdama, çalışma saatlerinden çevresel koşullara kadar uzanan pek çok alanda insana yakışır iş koşullarının geliştirilmesi emek yoğun bir sektör olan Hazırgiyim sektöründe ayrı bir öneme sahiptir. Diğer yandan, günümüzde müşterinin hazır giyim ürünü tercihlerinde fiziksel ihtiyaçları kadar duygusal ihtiyaçları da etkili olmakta ve ürünün kalitesi gibi dikkat edilen hususlar arasında ürünün nasıl üretildiği de yer almaktadır. Tedarikçinin üretimin gerek sosyal gerekse çevresel açıdan ne ölçüde insana yakışır iş koşullarında gerçekleştirildiğini belgelemesi/ortaya koyması beklenmektedir. Bu noktada özellikle uluslararası alıcılar ile çalışan hazır giyim ihracatçıları ulusal sosyal uygunluk mevzuatına yönelik denetimlerin yanı sıra, sosyal uygunluklarını belgelemek adına uluslararası arenada geçerli sosyal uygunluk belge denetimleri ve uluslararası markaların kendi kalite ve standartlarına yönelik sosyal denetimlerinden geçmektedirler.

Çorap imalatçılarına uygulanan Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı ile küme firmalarının yukarıda bahsedilen denetimlere konu olan sosyal uygunluk süreçlerini içselleştirmeleri, denetim / belgelendirmelere hazırlıklı hale gelmeleri ve ilaveten tedarik zincirlerinde sosyal uygunluk yapısını denetleyebilir / kontrol edebilir hale gelmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca faaliyetin firmalara hedef pazarlarında talep edilen sosyal uygunluk belgelerine uyum ve iyileştirme konusunda teknik destek sağlaması amaçlanmıştır.

Uygulamanın Hedefi

Sosyal Uygunluk Ölçümleme ve İyileştirme Programı ile;
• Firmanın sosyal uygunluk denetimlerini iç bünyelerinde yapabilir hale gelmeleri,
• Her firmadan 2 personelin baş denetçi olarak yetiştirilmesi,
• Firmaların sosyal uygunluk seviyelerinin raporlanması,
• Raporlama ile firmanın performansına göre Sosyal Uygunluk Katılım/Başarı Belgesi’ne sahip olması hedeflenmiştir.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler

Programın birinci aşamasında her firmadan ilgili departmanlardan (insan kaynakları, kss, idari işler vb.) ikişer personele sertifikalı baş denetçi eğitimi verilmiştir. Uluslararası denetim standartları ve denetim süreçleri hakkında verilen eğitim dört gün olarak düzenlenmiştir. Eğitim sonrası yazılı sınav gerçekleştirilmiş ve sınavı başarıyla tamamlayan adaylara uluslararası geçerliliği olan baş denetçi sertifikası verilmiştir.
İkinci aşamada ise bağımsız denetim kuruluşu denetçileri tarafından küme firmaları üretim alanlarında iki tam gün denetime tabi tutularak baş denetçi eğitiminde edinilen bilgi birikiminin uygulanma durumu ve firmanın sosyal uygunluk standartlarını sağlama seviyesi izlenerek iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. Takiben firmaların bu alanlarda ne ölçüde iyileşme sağlayabildiği takip edilmiştir.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı

Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı ihracatçıya sağladığı anlamlı katkı dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında %75 oranında finanse edilmiştir. Program ile elde edilen sonuçlar Bakanlık ile paylaşılmıştır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları

Program ile çorap imalatçılarında iyileşme sağlanan sosyal uygunluk alanları:
1. Programa dahil olan 12 çorap imalatçısı firmada 16 kişi baş denetçi olarak yetiştirilmiştir.
2. Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemlerinde iyileşme Oranı: %16
3. Sendika ve Toplu Sözleşme Özgürlüğünde İyileşme Oranı: %7
4. Çalışma Sürelerinde İyileşme Oranı: %14
5. Ödemeler ve Haklar Alanında İyileşme Oranı: %3
6. Sağlık ve Güvelik Alanında İyileşme Oranı: %10
7. Çevre Başlığında İyileşme Oranı: %8
8. Anti-Rüşvet Uygulamaları Alanında İyileşme Oranı: %7
9. Genel ortalamada %12 iyileşme sağlanmıştır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

Programın en önemli kazanımı; programa dahil olan firmaların sosyal uygunluk standartlarına yönelik olarak kendi iç denetimlerini yapabilir hale gelmelerine sağlanan katkıdır. Bu program ile hazır giyim sektöründe sosyal uygunluk standartlarına uyumun iyileştirilebilmesi için nasıl bir model oluşturulması gerektiği pilot olarak uygulanmıştır. Böylece Program; pilot uygulamanın sektör geneline yaygınlaştırılmasını sağlayacak model tasarımına zemin teşkil etmiştir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi

Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı

Proje İletişim :

Uygulama Yürütücüsü İletişim :